BASIN KARTI
BAŞVURUSU

İlk defa basın kartı başvurusu ekranı.

BASIN KARTI İKİNCİ BAŞVURU

Bekleme süresi sonunda ikinci başvuru ekranı.

SÜREKLİ BASIN KARTI BAŞVURUSU

Sürekli nitelikte basın kartı başvurusu ekranı.

SERBEST BASIN KARTI BAŞVURUSU

Geçici bir süre için işsiz kalanlar için serbest basın kartı başvurusu ekranı.

BASIN TRAFİK KARTI BAŞVURUSU

Basın kartı sahipleri için basın trafik kartı başvurusu ekranı.

BEKLEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU

Bekleme süresinde olanlar için her türlü durum değişikliği bildirim ekranı.

KART BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU

Basın kartı sahipleri için her türlü durum değişikliği bildirim ve yeni basın kartı talep ekranı.

MESLEĞE GERİ DÖNENLER İÇİN BASIN KARTI BAŞVURUSU

Herhangi bir sebeple basın kartı iptal olanların yeni basın kartı başvurusu ekranı.

KAYIP KART BAŞVURUSU

Basın Kartı veya Basın Trafik Kartının kaybedilmesi halinde yeni kart için başvuru ekranı.

YIPRANMIŞ KART BAŞVURUSU

Basın Kartı veya Basın Trafik Kartının  yıpranması halinde yeni  kart için başvuru ekranı.

 

DURUM SORGULAMA

Başvuru, mesleki çalışma ve kart durumu sorgulama ekranı.

İL İL BASIN KARTI SAHİPLERİ

İl il basın kartı taşıyanları görüntüleme ekranı.

KOMİSYON KARARLARI

Komisyon Karar Tutanağı görüntüleme ekranı.

 

MESLEKİ ÇALIŞMA GÖNDER

Komisyon aşamasındaki basın mensuplarının mesleki çalışma gönderme ekranı.

 

BASIN-YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BASIN KARTLARI BİRİMİ

+90 312 583 61 60

E-Posta: basinkarti@byegm.gov.tr

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122
Balgat / ANKARA / TÜRKİYE

 

Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

Mensuplarınca ilk defa basın kartı başvurusu yapılan basın-yayın kuruluşlarından, basın-yayın kuruluşunun türüne göre istenen belgeler aşağıdaki ekte yer almaktadır.

1) Basın Yayın Kuruluşlarından İstenen Belgeler

2) Taahhütname

Basın trafik kartı, basın kartı hamillerine Basın Kartı Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde verilmektedir. Basın trafik kartı alabilmek için www.byegm.gov.tr adresinden Basın Trafik Kartı başvurusu yapılması yeterlidir.

Basın Kartı Yönetmeliğinin 38 inci Maddesine göre;
 
a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
 
b) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı:24773) Basın şeref kartı ve sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Genel Müdürlükçe seçilen iki üye,
 
c) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı:24773) Türkiye Gazeteciler Cemiyetini temsilen iki, Gazeteciler Cemiyetini temsilen bir, İzmir Gazeteciler Cemiyetini temsilen bir, Türkiye Gazeteciler Sendikasını temsilen üç, Gazeteciler Federasyonunu temsilen yerel basın mensubu bir, Türkiye Gazete Sahipleri Birliğİni temsilen bir üye,

olmak üzere, toplam on üç üyeden oluşur.

Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere yeni bir üye seçilir.

Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Genel Müdürlüğü temsil eden üyelerden biri raportör görevini üstlenir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde anılan kuruluşları temsil eden üyeler en az 5 yıl basın kartı taşımış gazeteciler arasından seçilirler.

Komisyonun Toplanması ve Karar Usulleri

Basın Kartı Yönetmeliğinin 39 uncu Maddesine göre;

Komisyon, yılda üç defadan az olmamak üzere Genel Müdürlüğün çağrısı ve üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır.

Kararlar, Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş gün içinde yapılır.

Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

Komisyon kararları ve gerekçeleri bir tutanakla tespit edilir.

 

BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yerel, bölgesel ve yaygın medyada çalışan basın mensuplarının hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 5187 sayılı Basın Kanunu ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarında çalışan ve bu kuruluşlarca geçici olarak yurt dışı görevle görevlendirilen basın kartı sahibi basın mensupları ile Türkiye’de ikamet eden sürekli nitelikte basın kartı sahiplerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge;

a) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına,

b) 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine,

c) 23/03/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönergede yer alan;

a) Basın kartı: Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen sarı renkli kartı,

b) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev onayı: Yurt dışına görevli gidecek basın mensubu için Genel Müdürlük tarafından düzenlenen onayı,

d) Görevlendirme yazısı: Faal gazetecilik yapan basın mensupları için basın mensuplarının çalıştıkları basın yayın kuruluşları, sürekli nitelikte basın kartı sahibi olup faal gazeteciliği bırakanlardan basın yayın meslek kuruluşlarınca görevlendirilenler için görevlendirmeyi yapan basın yayın meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilen basın mensupları için görevlendirmeyi yapan kamu kurum veya kuruluşu tarafından Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış olan ve basın mensubunun gideceği ülkeyi, gidiş dönüş tarihlerini ve gidiş amacını belirten yazıyı,

e) Hizmet damgalı pasaport: 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilen pasaportu,

f) Pasaport talep formu: Görevlendirme yapılan basın mensuplarınca hizmet damgalı pasaport talep etmek için doldurulacak, şekli ve içeriği İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen formu,

g) Pasaport teslim taahhütnamesi: Görev süresi sonunda pasaportun iade edileceğini taahhüt altına alan, basın mensubu tarafından doldurulacak taahhütnameyi,

ğ) Sürekli basın kartı: Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Yapılacak İşlemler

 

İbraz edilmesi gereken belgeler, başvuru yeri ve zamanı

MADDE 5- (1) Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın mensuplarından, pasaport talep formu ekinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Basın mensubunun yurt dışına gitmek istediğine dair dilekçe,

b) Görevine devam ettiğine dair belge,

c) Son 6 ay içinde çekilmiş, biyometrik özellikte 2 adet vesikalık fotoğraf,

ç) TC kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Görevlendirme yazısı,

e) Pasaport teslim taahhütnamesi,

f) Yurt dışı görevin mahiyetine ilişkin her türlü bilgi ve belge.

(2) Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın mensubu, yurt dışına gidiş tarihinden en az iki hafta önce, başvuru için istenen belgeleri Genel Müdürlüğe ulaştırmak zorundadır.

(3) Genel Müdürlük, hizmet damgalı pasaport başvurularının elektronik ortamda alınmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

 

Görevlendirmelerin kesinleşmesi

MADDE 6- (1) Yurt dışına görevli gidecek basın mensuplarından başvuruları uygun görülenlerin görevlendirmeleri, Genel Müdür tarafından onaylandığında kesinleşir.

 

Pasaport talep formu ile ilgili işlemler

MADDE 7- (1) Pasaport talep formu Genel Müdür tarafından onaylanır. Ancak, yetki devrine ilişkin hükümler saklıdır.

 

Görev dönüşü yapılacak işlem

MADDE 8- (1) Yurtdışında görevlendirilen basın mensubu, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportunu yurt dışı görevinin bittiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde muhafaza edilmek üzere Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır.

(2) Teslim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilmemesi halinde yeniden talepte bulunanların başvuruları dikkate alınmaz. Mücbir sebepler bu hükmün dışındadır.

 

Yeniden müracaat

MADDE 9- (1) Basın mensubunun her yurt dışı görevlendirmesinde pasaport talebi yenilenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Yurtdışı görevin mahiyeti, gazetecilik faaliyeti kapsamında ve başvuru sahibinin görev alanı ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

(2) Görevlendirme yazısında birden fazla yurtdışı görevi için görev onayı talep edilmesi halinde bunlardan en yakın tarihli olanı dikkate alınır.

(3) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmuş olmak yurtdışı görev onayı düzenlenmesini gerektirmez. Basın mensubuna yurtdışı görev onayı verilmesi hususu Genel Müdürlüğün takdirindedir.

(4) Genel Müdürlük, olumsuz değerlendirilen başvurular için bir gerekçe bildirmek zorunda değildir.

 

Basın mensubunun eş ve çocukları

MADDE 11- (1) Basın mensubunun eş ve çocukları için yurtdışı görev onayı verilmez.

 

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının pasaport ile ilgili mevzuatında yer alan hükümler esas alınır.

 

Örnekler

MADDE 13- (1) Yönergede düzenlenen hususlar Ek’te örneklendirilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge Genel Müdür tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

EKLER:

1 - Dilekçe Örneği
2 - Taahhütname Örneği
3 - Pasaport Talep Formu

 

 

“HER BASIN KARTI SAHİBİNİN BİR AĞACI OLACAK”

 

“Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırma Projesi”

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün birlikte gerçekleştirdiği “Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırması” projesine basın kartı sahibi herkesin, gazetecilerin, gazeteciler cemiyeti başkanlarının, Gazeteciler Sendikasının, basın kuruluşlarının, radyoların, televizyonların, ulusal ve yerel gazete sahiplerinin, meslek kuruluşlarının desteği beklenmektedir.

“Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırması” projesi kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak "Her Basın Kartı Sahibinin Bir Ağacı Olacak" kampanyasına katılmak istemeniz halinde,ağaç dikim bedelini aşağıda belirtilen Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün hesabına yatırabilirsiniz.
 
1 Ağaç bedeli 10.00 TL’dir.

HESAP NUMARASI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hesabı
Türkiye İş Bankası (Başkent Şubesi - ANKARA)
215477 no’lu hesabı
 
NOT: Lütfen dekont açıklamasına “Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırması” yazdırınız.

Kampanyaya katılan kişi ve kuruluşların isimleri EK'teki listede ilan edilecektir.

AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASINA KATILANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kanun No: 5187               
Kabul Tarihi: 9.6.2004
(Yayımlandığı Resmi Gazete: 26 Haziran 2004 - Sayı:25504)

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.

Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,

b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulmasını,

c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını,

d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını,

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,

f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,

g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,

h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri,

ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı,

j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,

İfade eder.

Basın özgürlüğü

MADDE 3. — Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.

Zorunlu bilgiler

MADDE 4. — Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.

Sorumlu müdür

MADDE 5. — Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir.

 Sorumlu müdür olabilmek için;

a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

b) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,

c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,

d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,

f) T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak,

gerekir.

Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir.

Süreli yayın sahibi

MADDE 6. — Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.

Süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî temsilcisi, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Beyanname verilmesi

MADDE 7. — Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir.

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi verilir.

Beyannamenin incelenmesi

MADDE 8. — Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.

Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir.

Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır.

Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir.

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi

MADDE 9. — Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamazlar.

Teslim yükümlülüğü

MADDE 10. — Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.

Cezai sorumluluk

MADDE 11. — Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.

Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.

Haber kaynağı

MADDE 12. — Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.

Hukukî sorumluluk

MADDE 13. — Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Düzeltme ve cevap

MADDE 14. — Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.

Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.

Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.

Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.

Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.

Zorunlu bilgileri göstermeme

MADDE 15. — 4 üncü maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.

Durdurulan yayının yayımına devam etme

MADDE 16. — 8 inci maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili birmilyar liradan onbeş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda beşmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Teslim yükümlülüğüne uymama

MADDE 17. — 10 uncu maddeye göre teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması

MADDE 18. — Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz.

Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde yayımlanmasına da karar verir.

Yargıyı etkileme

MADDE 19. — Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz.

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır.

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme

MADDE 20. — Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Kimliğin açıklanmaması

MADDE 21. — Süreli yayınlarda;

a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların,

c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının,

Kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma

MADDE 22. — Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satış yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden fazla kişi tarafından işlendiği takdirde verilecek ceza yarıya kadar artırılır.

Süreli yayınların dağıtımı

MADDE 23. — Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin on misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.

Yeniden yayım

MADDE 24. — Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

El koyma, dağıtım ve satış yasağı

MADDE 25. — Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir.

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.

Dava süreleri

MADDE 26. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört ay içinde açılması zorunludur.

Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri aşamaz.

Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilecek beraat kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine açılacak davada süre, bildirim tarihinden itibaren başlar.

Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez.

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü

MADDE 27. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan davalardan, ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davalar iki numaralı mahkemede görülür.

 Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır.

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı

MADDE 28. — 18 inci ve 22 nci maddelerdeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez.

Tebligat

MADDE 29. — Süreli yayının yönetim yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 30. — 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür, beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmakta olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde süreli yayının basım ve yayımını bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale getirirler.

Yürürlük

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24351


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1

Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı yazılı, sesli ve sesli-görüntülü basın-yayın kuruluşlarının gazeteci çalışanlarına, süreli yayın sahiplerine, radyo-televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarına ve devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarına ait esas ve usulleri içerir.

Basın-yayın meslek kuruluşları hariç, basın-yayın kuruluşu niteliği taşımayan tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 2

Bu Yönetmelik, 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

Bu Yönetmelikte anılan;

a) Genel Müdürlük, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

c) İl Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü il müdürlüklerini,

ç) Basın  kartı,  bu   Yönetmeliğin  1  inci   maddesinde  belirlenen   kişilere  Genel Müdürlükçe verilen sarı renkli kartı,

d) Komisyon, Basın Kartı Komisyonunu,

e) Yüzölçümü, süreli yayının basın kartı beyannamesinde beyan edilen yüzölçümünü,

f) Süreli yayın, günlük, haftalık, onbeş günlük ve aylık periyotlarla devamlı olarak yayımlanan yayınları,

g) Günlük yayın, haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,

ğ) Haftalık yayın, haftada bir veya haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,

h) Onbeş günlük yayın, onbeş günde bir yayımlanan yayınları,

ı) Aylık yayın, bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınları,

i) Siyasi gazete, iç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,

j) Ekonomi ağırlıklı siyasi gazete, bu maddenin (f) ve (i) bentlerindeki nitelikleri birlikte bulunduran süreli yayınları,

k) Ticari gazete, ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

l) Meslek gazete ve dergileri, kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

m) Yabancı dilde yayın, bu maddenin (g), (ğ) ve (h) bentlerinden en az birini kapsayacak şekilde yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,

n) (Değişik:RG-02/06/2002-24773) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını, ülkenin bütününe yapılan radyo-televizyon yayınını,

o) (Değişik:RG-02/06/2002-24773)Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını, birbirlerine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgari yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,

ö) (Değişik:RG-02/06/2002-24773) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını, mülki taksimat itibariyle merkez ilçe dahil en az bir ilçe veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,

p) Yayın sahibi, Basın Kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi,

r) Gazeteci, 5953 sayılı Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanları,

s) Sorumlu müdür, (Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) 5187 sayılı Basın Kanunu veya 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan biri gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,

ş) Düzenli yayım, bir yıl içinde, günlük süreli yayınlarda onbeş, haftalık süreli yayınlarda altı, onbeş günlüklerde üç, aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

t) Düzenli radyo-televizyon yayını, bir yıl içinde toplam yirmi günden fazla ara verilmeksizin yapılan yayını,

u) Yaygın süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, her coğrafi bölgede en az bir ili içermek şartıyla, ülkemizdeki yerleşim alanlarının en az yüzde yetmişinde neşredilen süreli yayını,

ü) Bölgesel süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, en az üç komşu il veya en az bir coğrafi bölgede neşredilen süreli yayını,

v) Yerel süreli yayın, tek bir yerleşim biriminde (kent, kasaba ve benzeri) neşredilen süreli yayını,

y) (Ek:RG-23/10/2010-27738)  Süreli basın kartı, yerleşik yabancı uyruklu gazetecilere verilen ve her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenen basın kartını,

z) (Ek:RG-23/10/2010-27738)  Geçici basın kartı, geçici süreyle verilen basın kartını,

aa) (Ek:RG-23/10/2010-27738)  Sürekli basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,

bb) (Ek:RG-23/10/2010-27738)  Serbest basın kartı, geçici süreyle işsizlik halinde verilen basın kartını,

ifade eder.

Basın Kartının Niteliği

Madde 4

Basın kartı,

a) Yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın-yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve bu Yönetmelikte sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline,

b) Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere

verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde geçici olarak verilebildiği gibi, sürekli nitelik de kazanabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Uyruklu Basın Mensupları

Basın Kartı Alacak Kişilerde Aranan Nitelikler

Madde 5

Basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için,

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az (Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

d) (Değişik:RG-23/10/2010-27738)  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma veya 5187 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

e) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

f) Gazetecilikle birleşebilen işler dışında, resmi veya özel bir kuruluşta (Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) ücretli veya ücretsiz görev almaması, anonim şirketler ve kooperatiflerde ortaklık hariç herhangi bir kuruluşun sahibi veya ortağı olmaması, şarttır.

Basın kartı alacak günlük, haftalık ve onbeş günlük süreli yayın (Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) sahipleri ile 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca basın kartı talep edenlerde, televizyon-radyo şirketi yönetim kurulu başkanlarında ve kamu görevlilerinde bu maddenin  (e) ve (f) bentlerinde, aylık süreli yayın sahiplerinde (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

Gazetecilikle Birleşebilen İşler

Madde 6

Basın kartı sahibi gazeteciler, gazeteciliğin yanı sıra,

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi, İl veya Belediye Meclisi Üyesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi, Basın İlan Kurumu Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Üyesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi,

b) En az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla, valiliklerde, belediye başkanlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerde, kanunla kurulmuş teşekküllerde, anonim şirketlerde basın müşaviri veya müdürü veya başkanı,

c) Eğitim kuruluşlarında gazetecilik mesleğiyle ilgili öğretim elemanı,

d) Basın-yayın organlarında yönetici ve yönetim kurulu üyesi,

e) Basın-yayın meslek kuruluşlarınca kurulan kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyesi,

olarak görev yapabilirler.

Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Gazete ve Dergiler

Madde 7

Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek yayınların,

a) Basın  Kanunu  gereğince  vermiş  oldukları beyannamede seçtikleri yayın türünün bu Yönetmeliğin 3 üncü  maddesinde belirtilen tanımına uygun yayın yapması,

b) İlan,  reklam,  aynı mahiyetteki  resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam  alanının    yüzölçümü 1.20 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını, yüzölçümü daha az olanlarda ise, yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden dizilip, tertiplenmiş olarak basılması,

c) Sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

d) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,

e) Prova tezgahı, teksir veya fotokopi makinasıyla çoğaltılmış olmaması, birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayım yerlerindeki matbaalarda basılması,

f) Her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,

g) Basın Kanunu gereğince beyannamede belirtilen yayım aralığının üç aydan fazla olmaması,

h) (Değişik: RG-04/10/2001-24543) Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı,

zorunludur.

Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Haber ve Fotoğraf Ajansları

Madde 8

Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek haber ve fotoğraf ajanslarının,

a) Anonim şirket olarak kurulmuş olması,

b) Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,

c) Yayınlarının her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde,  Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,

d) Aylıklı kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az beş gazetecinin bulunması,

e) Toplam günlük tirajı iki yüz elli binden az olmayan basın-yayın kuruluşu veya yaygın ya da bölgesel bir yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması ve bu ücretin  Genel Müdürlükçe her yıl için belirlenen asgari ücretin üzerinde olması,

zorunludur.

(Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Özel Radyo ve Televizyonlar

Madde 9

(Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) Sahibi, yönetim kurulu başkanı, ve mensupları basın kartı alabilecek özel radyo ve televizyonların,

a) Yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,

b) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,

c) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları,

zorunludur.

Günlük Siyasi Gazetelerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 10

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,

a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan,

1) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Günlük siyasi, yaygın ve bölgesel gazetelerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,

2) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Günlük siyasi yerel gazetelerin ve akşam gazetelerinin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi,  başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına ve ayrıca yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan yirmibeş mensubuna,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine veya sorumlu müdürüne ve ayrıca görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü, istihbarat şefi, haber editörü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen unvanıyla çalışan yedi mensubuna,

c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738) veya sorumlu müdüre ayrıca muhabirlerden ikisine,

d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.40 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738) veya sorumlu müdüre ayrıca muhabirlerden birine,

basın kartı verilebilir.

Haftalık Siyasi Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 11

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla haftalık siyasi gazete ve dergilerde,

a) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 3.60 metrekareden az olmayan haftalık siyasi dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan haftalık siyasi gazete ve dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatör, yayın yönetmeni, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne  ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna, bu yayının aylık fiili satışının otuz bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmibeş mensubuna,

c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738) veya sorumlu müdüre ve ayrıca yazar, muhabir unvanlarıyla çalışanlardan üç mensubuna,

d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738) veya sorumlu müdüre ve ayrıca muhabir unvanıyla çalışan bir mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 12

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla, sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan yaygın ve bölgesel ticaret, ekonomi ağırlıklı siyaset, meslek, spor, magazin, sanat, mizah, çocuk, kadın gazete ve dergileri ve benzerlerinin,

a) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Günlük yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya  idare müdürüne, yayımlandığı  yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne  ve  ayrıca,  yazı  işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü  veya yazı  işleri  müdür  yardımcısı, genel yayın yönetmen yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan yirmibeş mensubuna, yayının günlük fiili satışının on bini geçmesi halinde otuz mensubuna,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Haftada bir yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve  ayrıca,  yazı işleri müdürü,  yayın  yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, genel yayın yönetmen yardımcısı, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, redaktör, istihbarat bölüm şefi,  haber bölüm şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan yedi mensubuna, bu yayınların aylık fiili satışının kırk bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmibeş mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Onbeş Gün ve Daha Fazla Aralıklarla Yayımlanan Süreli Yayınlarda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

Madde 13

(Değişik:RG-23/10/2010-27738)

7 nci maddede sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla;

a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.60 metrekareden az olmayan onbeş günlük ve aylık  gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü veya editörü veya şefi, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen,   karikatürist,   ressam  ve  ilan ve reklam bölümü hariç grafiker  unvanlarıyla çalışan beş mensubuna,  bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna,

b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 2.40 metrekareden az olmayan, iki veya üç ayda bir yayımlanan gazete ve dergilerin sahiplerine,  yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü veya editörü veya şefi, istihbarat bölüm şefi,  haber bölüm şefi, baş yazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

Madde 14

(Değişik:RG-23/10/2010-27738)

8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla;

a) En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş yaygın nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne, yayın yönetmenine, sayfa sekreteri, haber editörü, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve yardımcılarına, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker,  düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan mensuplarına,

b) Günlük fiili satış toplamı ikiyüzellibinden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür  veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,

c) Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan on mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Anadolu Ajansında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 15

(Değişik:RG-29/12/2012-28512)

Anadolu Ajansında;

a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına, Genel Yayın Yönetmenine, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenine ve Dünya Haberleri Yayın Yönetmenine,

b) Dünya ve Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenlerine bağlı olarak çalışmak kaydıyla yayın yönetmeni, haber koordinatörü, editör, editör yardımcısı, görüntü yönetmeni, bölge müdürü, bölge haber editörü, başmuhabir, başfotomuhabiri, başkameraman, baştercüman, muhabir, fotomuhabiri, kameraman, tercüman, Pazarlama Koordinatörlüğü hariç başgrafiker ve grafiker unvanlarıyla çalışanlara,

basın kartı verilebilir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 16

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde,

a) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Basın ve Yayın İşlerinden Sorumlu Müdürüne (Teknik ve İdari İşler hariç),

c) Yurt dışı büroları temsilcilerine,

d) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Haber Koordinatörü ve Yardımcıları ile Müdürlere  (Teknik ve İdari İşler hariç),

e) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yayın Denetmenlerine,

f) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Televizyon Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcıları ile Müdürlere ve Müdür Yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),

g) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Radyo Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),

h) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),

i) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) TRT Müdürlüklerinde, TRT Müdürü ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Televizyon Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,

j) Ankara Radyosu, Ankara Televizyonu Müdür ve Yardımcılarına,

k) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Yukarıda belirtilen daire başkanlıkları ve müdürlüklerde ve ayrıca 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program üretimi ve yayını kapsamında yer alan (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) devamlı kadrolarda görev yapan, müdür ve müdür yardımcılarına, şube müdürlerine, yardımcı prodüktör, prodüktör, şef prodüktörlere, program şeflerine, stajyer muhabir,  muhabir, haber mütercimleri ve mütercim spikerlere,  televizyon ve radyo haber-program spikerleri, stajyer spiker, baş spiker, redaktör spikerlere, yönetmen, yayın şeflerine, yabancı dil masa sorumlusu ve yardımcılarına, kamera asistanları, kameraman, baş kameraman ve şef kameramanlara, fotoğrafçı, baş fotoğrafçı, şef fotoğrafçılara,  resim seçicilere, stüdyo şeflerine ve denetçilere,

l) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; Kanal Koordinatörüne, Koordinatör Yardımcısına, Müdürlere ve yayın, yapım ve haber programıyla ilgili olarak (k) bendinde yazılı unvanlarla çalışanlara ve Kanal Koordinatörlüklerinde çalışan yabancı uyruklu personele 3 üncü maddenin (y) ve (z) bendine göre,

basın kartı verilebilir.

(Ek:RG-02/06/2002-24773) Yukarıda sayılan unvanlar dışında bir göreve (Mülga ibare:RG-23/10/2010-27738) (…) atanan ve daha önce aralıksız on yıl basın kartı taşımış personel, basın kartı taşımaya devam eder.

Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 17

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,

a) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, bölge müdürüne, il temsilcisine, sorumlu müdürüne ve ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bürolarında haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan  mensuplarına,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,

c) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan on mensubuna,

d) (Değişik: RG-02/06/2002-24773) Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyoların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanlarına, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738) bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, muhabir unvanlarıyla çalışan, bölgesel radyoların sekiz, yerel radyoların beş mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 18

Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunda,

a) Televizyon müdürü -genel yayın yönetmeni- ve yardımcılarına,

b) Ayrıca istihbarat şefi, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, haber program prodüktörü, program ve prodüksiyon şefi ve resim seçici unvanıyla çalışanlara,

basın kartı verilebilir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

Madde 19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda,

a) Başkan (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738)  ,Başkan Vekili ve Üst Kurul üyelerine,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Kamuoyu Yayın Araştırma ve Ölçme Dairesi Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına, Bölge Müdürlerine ve Bölge Müdür Yardımcılarına, yukarıda belirtilen daire başkanlıklarında çalışan uzmanlara,

c) (1) (Değişik: RG-02/06/2002-24773) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen merkezde ellibeş, bölgelerde yirmi uzmana,

basın kartı verilebilir.

Basın Kartı Alabilecek Kamu Görevlileri ve Kontenjanlar

Madde 20

Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla,

a) Cumhurbaşkanlığında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine ve en az beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan on görevliye,

c) Başbakanlıkta, Basın Müşavirine, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili (Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738)  yirmibeş görevliye,

d) Genelkurmay Başkanlığında, Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanına  ve bu birimde çalışan en çok yedi görevliye,

e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmaları şartıyla bu birimde çalışan iki görevliye,

f) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş valiliklerde, bu birimin sorumlusuna,

g) (Değişik: RG-04/10/2001-24543) Basın İlan Kurumunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri  ile görevli müdürlere,

h) (Ek:RG-23/10/2010-27738) 5 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler birim sorumlusuna ve en az beş yıl basın kartı taşımış olması şartıyla bir görevlisine,

basın kartı verilebilir.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 21

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde,

a) Genel müdür ve yardımcılarına,

b) 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimleri amirlerine,

c) İl müdürlerine, basın müşavirleri ve ataşelere,

d) Şube müdürleri ve şeflere, uzman, redaktör, mütercim ve fotoğrafçılara,

e) Merkez ve taşra teşkilatında, enformasyon hizmeti yapan görevlilere,

basın kartı verilebilir.

(Değişik fıkra:RG-23/10/2010-27738) Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara görevlerinin hitamında, en az 10 yıl basın kartı taşıyarak Genel Müdürlükte çalışırken emekli olanlara müracaatları halinde, sürekli nitelikte basın kartı verilir.

Basın Mesleğini Temsil Edenler

Madde 22

Basın mesleğini temsil etmeleri nedeniyle,

a) Kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen basın kuruluşlarının, başkan ve başkan yardımcılarına, genel sekreterine ve idare müdürüne,

b) En çok basın kartı taşıyan üyeye sahip ve basın-yayın organları çalışanlarınca kurulmuş sendikanın yönetim kurulu tarafından yöneticiler arasından seçilmiş altı kişiye,

c) Gazete Sahipleri Birliği yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu veya Birlik üyesi olan işyerlerinin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiş üç kişiye,

d) İletişim fakülteleri dekan ve yardımcılarına, (Değişik ibare:RG-23/10/2010-27738) gazetecilik ve radyo-televizyon ve halkla ilişkiler bölüm başkanlarına,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, daha önce on yıl süre ile basın kartı taşımış olmaları şartıyla, üyelikleri süresince,

basın kartı verilebilir.

(Ek fıkra: RG-04/10/2001-24543) Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Devlet Bakanına sürekli nitelikte basın kartı verilir.

Basın Kartı Başvurusu

Madde 23

(Değişik:RG-23/10/2010-27738)

Basın kartı talebinde bulunanlar, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya yetkili kişilerce onaylanmış,

a) Üç adet basın kartı beyannamesi,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme aslı veya onaylı sureti ile,

Genel Müdürlüğe veya il müdürlüklerine, il müdürlüğü bulunmayan illerde ise valiliklere başvururlar.

Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belge ibraz eder.

Başvuru sahibine beyanname ve eklerinin teslim alındığına dair bir alındı belgesi verilir.

İl müdürlükleri ve valilikler, beyanname aslının arkasına görüşlerini yazdıktan sonra, Genel Müdürlüğe iletirler.

Talep sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.

Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok sayılır.

Gazeteciler İçin Bekleme Süresi

Madde 24

İlk defa basın kartı talebinde bulunan gazetecilerin bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, iletişim fakültesi mezunları, bu fakültelerde master ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirenler için on iki, diğer fakülte mezunları için on sekiz, ön lisans veya iki yıllık meslek yüksek okulu mezunları için yirmi dört  ortaöğrenim mezunları için yirmi sekiz aydır.

Gazeteci, bekleme süresinin bitimine en çok üç, en az bir ay kala beyannamenin teslim tarihinden itibaren nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen basın ve yayın kuruluşlarında çalışmakta olduğunu kanıtlayan belgelerle birlikte basın kartı talebini yenilemek zorundadır.

Her gazetecinin durumu, bekleme süresinin hitamını takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir.

Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.

Sahipler ve Yönetim Kurulu Başkanları İçin Bekleme Süresi

Madde 25

(Değişik fıkra:RG-23/10/2010-27738) İlk defa basın kartı talebinde bulunan basın ve yayın kuruluş sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, günlük süreli yayınlar,  haber ve fotoğraf ajansları, ulusal radyo-televizyon kuruluşları sahipleri, yönetim kurulu başkanları, kablolu veya bölgesel radyo, televizyon kuruluşları sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bir yıl, haftada bir yayımlanan süreli yayınlar onsekiz ay, diğer yayın kuruluşlarının sahipleri ve yönetim kurulu başkanları  için yirmi dört aydır.

Bekleme süresi içinde yayın kuruluşunu başkasına devreden sahibin veya unvan değiştiren yönetim kurulu başkanının değişik bir sıfatla basın kartı talebinde bulunması halinde yeni durumlarına uygun bekleme süresi uygulanır. Bu durumda bekleme süresinin başlangıcı, sahip ve yönetim kurulu başkanı sıfatıyla vermiş oldukları ilk beyanname tarihidir.

Yayın kuruluşunun ilk beyannamede belirtilen niteliğinin değişmesi halinde sahip veya yönetim kurulu başkanı  yayının yeni niteliğine uygun bekleme süresine tabidir.

Yayın sahibinin veya yönetim kurulu başkanının değişmesi halinde, yeni malik veya yönetim kurulu başkanı için de yayın türüne uygun bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresinin başlangıcı, yeni malikin veya yönetim kurulu başkanının yetkili makamlara beyanname verdiği tarihtir.

Bekleme Süresi Aranmayan Haller

Madde 26

Göreve bağlı basın kartlarının,

a) Bu Yönetmeliğin 15, 16 ve 19 uncu maddelerinin (a) bentleri ile 20, 21 ve 22 nci maddeleri kapsamında verilmesi,

b) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Genel Müdürlükçe ülkesinde ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkedeki büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen yabancı yayın organlarını Türkiye’de temsil eden veya bu yayın organlarının yabancı uyruklu temsilcisine yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilerden birine verilmesi,

c) Yabancı yayın organlarında çalışan ve geçici bir süre için görevli olarak Türkiye’ye gelen ve görevlerini kanıtlayan Türk uyruklu gazetecilere üç ayı geçmemek üzere verilmesi,

d) (Ek fıkra:RG-23/10/2010-27738) Yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın organlarının sahibine ve bir çalışanına basın kartı verilmesi,

hallerinde bekleme süresi uygulanmaz.

Bu kartlar, 21 inci maddenin son fıkrasındaki hal hariç, görev süresinin sonunda geçersizdir.

İlk İnceleme ve Bilgi İsteme

Madde 27

Genel Müdürlük, basın kartı için başvuruda bulunan gazeteci ve yayın kuruluşu sahipleri hakkında, Komisyona katılan basın meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, il müdürlüklerinden, vergi dairelerinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından, Basın İlan Kurumundan veya gerekli gördüğü diğer kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

Toplanan bilgi ve belgelerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde aranan şartları taşımadığı Genel Müdürlükçe tespit edilen talep sahiplerinin talepleri reddedilir.

Engel durumun ortadan kalkması halinde, yeniden basın kartı talebinde bulunulabilir.

Komisyondan Görüş Talebi ve Kartların Sahiplerine Ulaştırılması

Madde 28

Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve basın kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

Dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda (Ek ibare:RG-23/10/2010-27738) takdir yetkisi bulunan Komisyon, mesleki çalışmalarını ve mensubu bulunduğu basın yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, talep sahibinin basın kartı alıp alamayacağına karar verir.

Komisyon, en az üçte bir üyesinin gerekli görmesi halinde, talep sahibini davet ederek mesleki çalışmaları hakkında bilgi isteyebilir.

Komisyonca alınan kararlar, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Genel Müdürlük onayını takiben düzenlenen basın kartları, Ankara’da Genel Müdürlük, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde valilikler aracılığı ile sahiplerine gönderilir.

İşten Ayrılma veya Unvan Değişikliğinde Bildirim Zorunluluğu

Madde 29

Basın kartı taşıyan veya basın kartı talebinde bulunmuş kişilerin, beyan ettikleri işyerlerinden ayrılmaları veya görev unvanlarının değişmesi halinde durum, basın-yayın kuruluş sahipleri ve kişiler tarafından işten ayrılış veya değişiklikten itibaren 15 gün içinde, Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Gazetecilerin Geçici İşsizlik Hali

Madde 30

Emeklilik hakkını elde edememiş basın kartı sahibi gazetecilerin işlerinden ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren üç ay içinde basın kartlarını iade ederek bu süre içinde işsiz olduğunu usulüne uygun olarak beyan etmiş olmaları şartıyla,

a) (Değişik:RG-23/10/2010-27738) Beş yıla kadar basın kart

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Taraflar, Amaç, Dayanak, Tanımlar

Taraflar

MADDE 1- Bu Protokol, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır.

Amaç

MADDE 2- Bu Protokolün amacı, Basın Trafik Kartlarının verilmesine, kullanılmasına, sağlayacağı kolaylıklara ve gerektiğinde geri alınmasına ait esas ve usulleri tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 3- Bu Protokol, 23.03.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 - Bu Protokolde geçen;

a) Basın Kartı: Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı renkli kartı,

b) Basın Trafik Kartı: Basın Kartı bulunan basın mensuplarına, görevli olmak şartı ile görevlerinin ifası sırasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun temel kurallarına uymak, trafik güvenliğini bozmamak ve trafik zabıtasınca alınan tedbirlere uymak kaydıyla trafik zabıtasınca gerekli kolaylığın sağlanması için Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan kartı,

c) Genel Müdürlük: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

d) Görev: Basın mensuplarının, devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlardaki görev halini,

e) Taraflar: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğünü,

f) Yönetmelik: 23.03.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

MADDE 5 – Yönetmelik uyarınca basın kartı taşımakta olan kişilere, talep etmeleri halinde, görevleri sırasında kullanılmak ve üçüncü bölümde belirtilen kolaylıkları sağlamak üzere Basın Trafik Kartı verilir.

Basın Trafik Kartı, görev tanımında belirtilen konularda, hizmetin özelliği itibariyle Emniyet Kuvvetlerince alınmış ve alınacak tedbir ve yasaklara uyulması şartı ile kullanılır.

MADDE 6 - Basın Trafik Kartı kişiseldir, hiçbir şekilde kart sahibinden başkası tarafından kullanılamaz.

MADDE 7- Basın Trafik Kartları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın kartları ile uyumlu bir şekilde (EK’ deki örneğe uygun olarak) hazırlandıktan sonra, onaylanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir, onayı müteakip, talep sahiplerine verilmek üzere Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne iade edilir.

MADDE 8 - Bu Protokol esasları içinde düzenlenerek verilecek Basın Trafik Kartları dışında, ulaşım araçlarında “Basın” ibaresi taşıyan ve Basın Trafik Kartları ile karıştırmaya yol açacak şekilde kart, plaka ve benzeri kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Basın Trafik Kartlarının Kullanılması ve Sağlayacağı Kolaylıklar

MADDE 9 - Basın Trafik Kartları, sadece kart sahibi tarafından ve geçerli basın kartı ile birlikte kullanılır.

MADDE 10 - Bulundukları araçta Basın Trafik Kartı kullanan kişiler, emniyet görevlileri tarafından talep edildiğinde basın kartlarını da göstermek zorundadırlar.

MADDE 11 - Basın Trafik Kartları, basın kartı taşımakta olan kişilerin görevlerinin ifası sırasında bizzat kullandıkları veya bulundukları aracın ön camında, görevlilerce kolayca görülebilecek şekilde bulundurulur. Ancak bu kart, otobüs, minibüs ve benzeri toplu taşım araçlarında kullanılamaz.

MADDE 12 - Basın Trafik Kartı sahiplerine, görevli olmak şartı ile görevlerinin ifası sırasında, 2918 sayılı Kanunun temel kurallarına uymak, trafik güvenliğini bozmamak ve trafik zabıtasınca alınan tedbirlere uymak kaydıyla aşağıdaki kolaylıklar sağlanır.

a) Güzergâh ve kavşaklarda trafiğin düzenlenmesinden ve yönetiminden sorumlu olan görevliler, araçlarında Basın Trafik Kartı bulunan görevli basın mensuplarını gördüklerinde veya bu kişilerin müracaatları halinde kendilerine geçiş kolaylığı sağlarlar ve trafiğin genel şartlarını dikkate alarak, görev mahalline bir an önce varmaları için gerekli kolaylığı gösterirler.

b) Trafik zabıtasınca, basın mensuplarının araçlarına, trafiği aksatmamak şartıyla durma, duraklama ve park etme gibi kolaylıklar sağlanır.

c) Basın Trafik Kartı sahipleri, yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kolaylıklardan ancak, trafik görevlilerinin bulunduğu yerlerde ve onların vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda faydalanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Basın Trafik Kartlarının Verilmesi ve Yenilenmesi

MADDE 13 - Basın Trafik Kartı almak isteyen kişiler, Ankara’da doğrudan Genel Müdürlüğe, Genel Müdürlüğün İl Müdürlükleri bulunan illerde bu Müdürlüklere, diğer yerlerde ise Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar.

MADDE 14 - Genel Müdürlük, kayıtlarında yapacağı inceleme sonucu başvuru sahibinin geçerli Basın Kartı bulunduğunu tespit ettikten sonra, kart üzerinde basılı seri numarasını ve başvuru tarihini göz önünde bulundurarak, kart sahibinin adı, soyadı, ili ve basın kartı türü bölümlerini tamamlatır ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderir.

MADDE 15 - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Basın Trafik Kartları Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylama işlemi tamamlanan kartlar, Ankara’da Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü bulunan yerlerde bu Müdürlükler, diğer yerlerde Valilikler aracılığı ile sahiplerine ulaştırılır.

MADDE 16 - Basın Trafik Kartları, basın kartı süresince geçerlidir. Ancak, Basın Trafik Kartlarının geçerlilik süresinin uzatılması veya yenilenmesine, basın kartlarının yenilenmesi işlemleri ile uyumlu olarak her iki Genel Müdürlükçe birlikte karar verilir.

MADDE 17 - Basın Trafik Kartının kaybedilmesi halinde kart sahibi, durumu 7 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Mahalli zabıtaya yapılan müracaat tutanağı veya mahalli gazetelerden birinde yayımlanan zayi ilanı ile birlikte yeniden kart talebinde bulunulabilir.  Ancak, basın trafik kartının bir yıl içinde iki defadan fazla kaybedilmesi halinde, o yıl için yeniden kart verilmez.

MADDE 18 - Genel Müdürlük, iptal edilen veya kaybedilen Basın Trafik Kartları ile ilgili bilgileri en kısa sürede Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basın Trafik Kartlarının İptali ve Geri Alınması

MADDE 19 - Trafik zabıtası tarafından, Basın Trafik Kartlarının Yönetmeliğin 49 uncu maddesine ve bu Protokolde belirlenen esaslara aykırı kullanıldığının belirlenmesi halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bildirilir.

MADDE 20 - Görevliler tarafından yapılan tespit ve Genel Müdürlük kayıtlarının incelenmesi sonucu:

a) Basın Trafik Kartının bir başkasına kullandırıldığının anlaşılması halinde, kullanılan Basın Trafik Kartı iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe yeniden düzenlenmez.

Başkasına ait Basın Trafik Kartını kullanan kişi hakkında, ayrıca 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklıdır.

b) Basın Kartı geçerliliğini kaybetmiş olmasına rağmen, daha önce almış olduğu Basın Trafik Kartını kullanmaya devam ettiği anlaşılanların Basın Trafik Kartına el konulur ve yeniden Basın Kartı aldığı tarihten başlayarak bir yıl geçmedikçe Basın Trafik Kartı verilmez.

c) Yönetmelik çerçevesinde Basın Kartı taşıma hakkını kaybedenler, 15 gün içinde Basın Trafik Kartlarını da Genel Müdürlüğe iade etmek zorundadırlar.

d) Bu kartların sağlayacağı kolaylıklardan yararlanmak üzere araçlarında, geçerli Basın Trafik Kartı dışında “Basın” ibaresini kullanmak suretiyle, benzer tabela veya kart taşıyanların, varsa basın kartları iptal edilir ve bu kişilere hak ettikleri tarihten başlayarak 5 yıl süreyle Basın Kartı verilmez.

Ayrıca bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE  21 -  Bu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 22 - Bu Protokolün imzalandığı tarihte, 23.07.2009 tarihli Protokol yürürlükten kalkar.

MADDE 23 - 23 maddeden oluşan bu Protokol, ../../2012 tarihinde taraflarca okunup imzalanmıştır.

Hizmet Standartları'nı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.